FIE - Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania

Feurersteinove inštrumentálne obohacovanie - je medzinárodne rozšírená metóda, ktorá sa dostáva postupne do  širšieho podvedomia aj u nás. Je to metóda pri ktorej sa pomocou špeciálne navrhutých pracovných listov a s vedením lektora - tzv. sprostredkovateľa rozvíjajú kognitívne funkcie.  Táto metóda predstavuje doposiaľ jeden z najprepracovanejších systémov rozvoja celoživotnej schopnosti myslieť a učiť sa. 

Jej cieľom je stimulácia kognitívneho rozvoja a vedenie jedinca ku kvalitnejšiemu a samostatnejšiemu učeniu, k nezávislosti, s ohľadom na jeho možnosti. Feuersteinova metóda pomáha rozvíjať učebný potenciál človeka (potenciál chápaný ako predpoklady jedinca pre akékoľvek učenie), ktorý je chápaný v širokých súvislostiach.

Čo táto metóda rozvíja a podporuje:


- pozornosť
- obohacovanie slovnej zásoby, rozširovanie aktívneho slovníka slovnej zásoby, pojmov a vzťahov,
- eliminovanie deficitov v kognitívnych funkciách (pamäť, koncentrácia, vnímanie priestoru...),
- rozvíjanie vnútornej motivácie formou rozvíjania pracovných návykov,
- podnecovanie vnútornej motivácie pre riešenie úloh a problémov,
- rozvoj schopnosti myslieť,
- naučiť sa kritickému náhľadu na problém a reflektovať tak vlastné myslenie,
- zmena role z pasívneho príjemcu reprodukujúceho informácie na aktívneho pôvodcu nových informácií a následného riešiteľa vzniknutých situácií,
- obnovovanie pozitívneho sebavnímania - získanie pocitu vlastnej kompetencie pre riešenie úloh,
- vedenie k metakognícii - vyšším myšlienkovým operáciám
- emočnú inteligenciu

ako sa konkrétne pracuje s FIE

S metódou sa pracuje individuálne aj v skupinách. Stretnutia prebiehajú zvyčajne raz do týždňa, kedy lektor s klientami spoločne prechádzajú pracovnými listami, tzv. inštrumentami.  Jednotlivé inštrumenty (celkovo je ich 14) sú zostavené tak, aby podporovali rôzne schopnosti (viď vyššie). 


Vzájomným dialógom sú klienti vedení k systematickej príprave stratétie vyplňovania inštrumentov a následnému rozboru pracovného postupu. Učia sa pracovať s chybou a využiť túto skúsenosť pre ďalšiu prácu. Sú podporovaní k hľadaniu vlastného riešenia. Dialógom rozvíjajú komunikačné schopnosti. Všetky získané poznatky a skúsenosti z hodín FIE prenášame do praktického života.

Pre koho je FIE určené?

  • Seniorov
  • Deti aj dospelých ako prostriedok osobného rozvoja
  • Jedincov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (špecifické poruchy učenia, ADHD)
  • Nadané deti


Zaujala vás táto technika? Napíšte nám a dohodneme si termín. Tešíme sa na vás!

Záujem o FIE


Zdroj:
ATC Feuerstein - http://www.atc-feuerstein.cz/
logobezka.cz